Szószedet

Abdukció: legjobb magyarázatra irányuló következtetés. 

Ad-hocrácia: alkalmi, rögtönzött megfontolásokra épülő (pl. vezetés, szervezeti működés). Algoritmizált: szabályba foglalt, rendezett. 

Analógia: közvetlen megfeleltetés, hasonlat, alkalmas példa. 

Anekdota: történet. 

Anomália: eltérés, probléma.  

Artikulálódik: kifejezésre kerül. 

Attitűd: beállítódás, hozzáállás, viszonyulás. 

Au revoir, Madame!: Ég Önnel, Asszonyom! (francia) 

Az öltözködésen keresztül is megérthetjük, mit jelent mindez: a személyre szabott, designer  által éppen arra az alakra, alkatra, személyiséghez, alkalomra készített, egyetlen ruha,  prototípus a demcdonaldizált terv. 

Biblioterápia: irodalmi értéket jelentő alkotások használata a gyógyítás, regenerálódás  folyamatába ágyazva. 

Bullshit: Duma, „rizsa”, „vaker”. Nagyotmondó személy. A kijelentéstevő nem törődik azzal,  hogy állítása igaz-e vagy hamis. Szemben a hazudozóval, aki tudja mi az igazság, csak  eltitkolja. 

Bullshit-realitás: A bullshitet valódinak, a bullshittel teli világot valóságosnak látó  gondolkodás és életviszonyulás. 

Céltartomány: fogalmi metafora áll a kifejezés mögött: a céltartomány, amelyet értelmezni  akarunk, és a forrástartomány, ahonnan a hasonlatokat merítjük. 

Cool: személy vagy termék, amely értékét a benne rejlő tudás és információ adja, illetve az  a tudás, amellyel ezt prezentálja (megtestesíti, megjeleníti, bemutatja). Cool: személy vagy termék, amely értékét a benne rejlő tudás és információ adja, illetve az  a tudás, amellyel ezt létrehozza, megtestesíti, bemutatja. Rendíthetetlen nyugalmú  személy, „menő”, „király”. 

Coolhunting (itt): szokatlan megfigyelésekre, értelmezésekre irányuló figyelem, egyfajta  örömteli és szórakoztató vadászat. Coolhunter: Az értékre vadászó személy. Definiálni: pontosan megfogalmazni, meghatározni. 

Deformálni: lerombolni egy eredeti formát.  

Dekompozíció: részekre bontás, analízis. 

Demcdonaldizáció: tervezői stratégia, tervezés során használható gondolkodási mód,  módszertan, mely elveti az átlátható, (köz)ismert algoritmusokra, szabályokra épülő,  átlagos körülményekhez igazodó, normatív terveket. Irracionalitás világához tartozó  megoldásokból, logikai bakugrásszerű következtetésekből, paradoxonokból építkezik.  Legfontosabb eszköze az abdukció.  

Demcdonaldizáció: tervezői, stratégiaalkotó és –elemző módszer.  

Derűterapeuta: olyan segítő személy, aki képes az ontoterápia révén a derűt mint átfogó  életszemléletet a gyakorlatban hasznosítható módon átadni.

Design (dizájn): együttesen a terv, a tervezés folyamata és annak eredménye (itt): derűt  okozó, derűt fenntartó terv, derűs terv. Vonzó, motiváló, sikeres terv, beleértve a  tervkészítés folyamatát és eredményét.  

Designer: tervező, innovátor. 

Designgondolkodás: tervezői gondolkodás, az innovátorok, felfedezők, újratervezők  látásmódja, szemlélete és életviszonyulása. Olyan rendszerszemléletű tervezési folyamat,  mely mindig új, korábban még nemlétező, konkrét outputot (terméket, szolgáltatást,  személyekre vonatkozóan pl. új vezetői szemléletet, stratégiát, viselkedésmintázatokat és  életstratégiákat) eredményez. A tervezési folyamat kitüntetett módszere az abdukció  (legjobb magyarázatra irányuló következtetés). 

Designszemlélet: innováció, az újdonság, az új minőség iránti fogékonyság.  Designterápia: Ontoterápia, designgondolkodás alapú terápia, derűterápia  Deszakralizált: profán, isteni, szent, természetfeletti voltától megfosztott. Eliminálni: kiküszöbölni, eltávolítani, megszüntetni. 

Epizodikus: eseti, alkalmi. 

Etimológia: nyelvészet területe, szófejtés, szónyomozás. 

Explicit: közvetlenül kimondott, egyértelmű. 

Fikció: elképzelés, képzeletben létező, nem valóságos.  

Fikcionális: képzeletbeli. 

Fogalmi metafora: hagyományos értelemben a metaforát mint irodalmi jelenséget  tekintjük. George Lakoff, kognitív nyelvész volt az első, aki a hatvanas években felvetette a  metafora kognitív értelmezését. Több ponton szembehelyezkedett Chomsky  transzformációs-generatív nyelvelméletével, s bevezette a fogalmi metafora kifejezést,  amely túlmutat a hagyományos irodalmi értelmezésen. Lakoff arra a megállapításra jutott,  hogy a hétköznapi nyelvünkben rengeteg metaforát használunk, s azok nem feltétlenül  díszítő, gazdagító elemként szolgálnak csupán, hanem gondolatainkat szervesen a  segítségükkel fejezzük ki, s ily módon a metafora használata a természetes nyelv  funkcionálásának alapvető módja. A kognitivista kutatók Lakoff szemléletére épülve  alakították ki elméleteiket, s feltételezésük szerint nem csupán mindennapi  nyelvhasználatunk szerves részét képezik a metaforák, hanem nagyban befolyásolják  világlátásunkat és a konceptualizációnkat is. (Magyar Nyelvőr 1999./1.) 

Frontier: határvidék. 

Forrástartomány: fogalmi metafora áll a kifejezés mögött: a céltartomány, amelyet  értelmezni akarunk, és a forrástartomány, ahonnan a hasonlatokat merítjük. Generál: gerjeszt, szervez, kialakít. 

Hendikep: hátrány, akadály.  

Heurisztika: szokás, megszokás, sablon, panel, sorminta. 

Hierarchia: függelmi viszony.  

Identitás: azonosság, azonosságtudat.  

Identitás: azonosság, önmeghatározás. Egy létező dolog azonossága, ahogy egy személy  vagy dolog megnyilvánul, és ami alapján az megkülönböztethető lesz.

Imázs: az az általánosan kialakított kép, illetve vélemény, amit mások gondolnak valakiről  vagy valamiről; elképzelés, kép. 

Implikál: magába foglal, rejt. 

In character, out of character: szerepen belül és kívül

Informális: nem hivatalos, kötetlen. 

Infoszféra: információs környezet, információs ökoszisztéma, információs buborék,  nooszféra, szemioszféra, tágabb értelemben kultúra, környezet a XXI. században. Inkongruencia: össze-nem-illőség.  

Inproduktív: terméketlen, eredménytelen. 

Interakció: kapcsolat, együttműködés, kölcsönös viszony, kölcsönhatás. Irracionális: ésszerűtlen, az ésszerűségnek ellentmondó.  

Intervenció: megoldáskísérlet.  

Irreleváns: jelentéktelen, lényegtelen, nem a tárgyhoz tartozó. 

Izolált: elszigetelt. 

Karizmatikus: erős egyéniség, szinte delejes erővel bíró. 

Kettős kötés: Önellentmondó, paradox viselkedés vagy kommunikáció. „Ellenszere” (lásd)  az ontológiai terápiás kettős kötés.  

Klisé: sablon, séma. 

Know-how: szellemi termék, ismeret, bevált gyakorlat, tudás.  

Koan: zen buddhista történetek, a zen filozófiájában született gondolkodtató feladatok,  egyben irodalmi műfaj.  

Kognícó: értelmezés (folyamat a logikai térben zajlik).  

Kognitív torzulás: gondolkodási hibák. 

Koherens: összefüggő, egységes. 

Konformizmus: alkalmazkodás, szabálykövetés. 

Kompozíció: integrálás, szintézis.  

Kontextusfüggő: tartalomtól, szövegösszefüggéstől függő, helyzettől függő Kontraszt: ellentét, különbség.  

Konvencionális: hagyományos, földhözragadt. 

Kreatív destrukció: építő rombolás.  

Kreativitás: ötletesség, nagy képzelőerőre valló észjárás, ötlet, elgondolás, terv, amely a  képzelet és találékonyság segítségével új elgondolásokat és dolgokat hoz létre. Lifelong learning: életen át tartó tanulás. 

Likeliest: legvalószínűbb. 

Loveliest: legvonzóbb. 

Mcdonaldizáció: tervezői stratégia, tervezés során használható gondolkodási mód,  módszertan, mennyiségi változók (ár, tömeg, egy várt vagy váratlan esemény  bekövetkezésének valószínűség) növelésére vagy csökkentésére irányuló algoritmizálás,  szabályok közé foglalás, normaállítás és -követés. Az öltözködésen keresztül bemutatva: a mcdonaldizáció az öltözködésben a konfekcióruha. Még nem divatmárka, profi tervezők 

által piacra dobott, üzenetet hordozó, életfilozófiát propagáló, minőségi (tömeg)termék, és  sosem lesz egyedi luxuskivitel.  

Mechanizmus: működés, folyamat. 

MÉM: A mém szó Richard Dawkins szóalkotása a miméma (utánzás) szóból, amelyet 1976- ban publikált The selfish gene (Az önző gén) című könyvében. Ez olyan név, írta Dawkins,  ami „a kulturális átadás egységének vagy az utánzás, az imitáció egységének gondolatát  hordozza”. Dawkins felvetette annak lehetőségét, hogy az evolúció-elmélet kiterjeszthető  a kultúra elemeire is. Így a „gén” analógiájára megalkotta a mém szót, amelyekkel a kultúra  feltételezett, másolható és másolódó alapegységeit jelölte.  

Metadizájn: a design (terv) dizájnja, a dizájnról (tervről) való gondolkodás és beszéd.  Metakommunikáció: testbeszéd. 

Mimika: arcjáték. 

Monitorozni: részletesen megfigyeléseket végezni, megvizsgálni. 

Motiváció: ösztönzés. 

Működési zavar: a normál tevékenységhez, viselkedéshez, egyes folyamatokhoz tartozó  hibajelek. 

Narratíva: értelmezés, magyarázat; elbeszélés. 

Ontológia: (itt): látásmód, világlátás, életszemlélet, személyes életfilozófia, problémákhoz  való viszonyulás. A létezés módja. A világ szerkezetét leíró fogalmak és azok  kategóriarendszere. Az „ontológia” kifejezés a görög on (létezés/lét) és a logos (tudomány)  szavak összekapcsolásából jött létre. Az ontológia a létről szóló tudomány. Az ontológia,  másképpen léttan, lételmélet, létfilozófia a filozófiatudomány része.  

Ontológiai kettős kötés: ontológiai terápiás kettős kötés, ontológiához illeszkedő,  önellentmondást tartalmazó kommunikációs stratégia. 

Ontológiai terápiás kettős kötés: ontológiához illeszkedő, önellentmondást tartalmazó  kommunikációs stratégia. 

Ontoterápia: derűterápia, ontológiai alapú designterápia, designgondolkodásra építő  terápia.  

Önreflexív, önreflexió: önmagát megfigyelő, önmagára vonatkoztató, önmagát ellenőrző és  javító. 

Operatív: végrehajtást segítő, gyakorlati elintézést szem előtt tartó (intézkedés). Paradigma: Zárt rendszer, értelmezés, halmaz, egy elmélet valamely általánosan elfogadott,  zárt nézetrendszere, minta, összehasonlításra alkalmazott példa, gondolkodásmód. Paradigmaváltás: gondolkodásmód-váltás.  

Paradox: (ön)ellentmondásos.  

Paradoxon: csavart csapda, önellentmondás; állítások olyan csoportja, amely látszólag  ellentmondásra vezet, vagy a józan észnek ellentmondó következtetések vonhatók le  belőlük. 

Percepció: észlelés, az 5 érzékszervünkkel észlelhető dolgok a fizikai térben. Perspektíva: távlat.

Posztmcdonaldizáció: tervezői stratégia, tervezés során használható gondolkodási mód,  módszertan, a mcdonaldizációhoz hasonlóan algoritmizálást, szabályállítást, -követést  jelent, de a tervezés során professzionális terveket használunk mintául és kiindulásképpen.  Az öltözködés kapcsán adódó példa: a posztmcdonaldizált terv nem más, mint egy márka, stílusirányzat, ruhaház terméke, professzionális tervezők által kialakított, de  tömeggyártásra szánt ruhák és azok tervei, kivitelezési folyamata. Már nem konfekcióruha,  még nem személyre szabott öltözék. 

Posztmodern: modern utáni, a modernizmus utáni korszak megnevezése, amelyet  nagyjából az 1960-as évek végétől használnak. 

Racionális: ésszerű.  

Radikális: határozott, erőteljes. 

Reflexió: figyelem.  

Rekonstruálni: helyreállítani, visszavezetni, megérteni valamit az előzmények alapján,  felidézni. 

Romantika: egységes korstílus, ami több művészeti ágra együttesen terjedt ki.  Kialakulásának időszaka a 18. század vége, virágkora a 19. század első fele, a század második  felében a késő romantika és a romantikából kiinduló irányzatok voltak jelentősek.  Kialakulásának háttere: csalódás a felvilágosodás eszméit megtagadó forradalomban (és  annak eszméiben, miközben az egyházból is kiábrándultak): elvesztették a felvilágosodás  optimizmusát. Jellemző életérzések, hangulatok: reményvesztettség, csalódás,  világfájdalom vagy éppen ezzel ellentétes forradalmi hevület és lángoló életöröm,  eszményítés, idealizálás, a múlt felé fordulás, kalandos, fantáziadús, szövevényes, bonyolult  cselekménynek, líraiság, patetikus, humoros (főleg fekete humor) és az ironikus hangvétel. Skizofrén: kóros mentális állapot. 

Starbuckizáció: posztmcdonaldizáció. 

Standardizáció: egységesítés.  

Start up: kezdő vállalkozás. 

Sztereotípia: felszínesen általánosító vélemény, sablon, séma. 

Tervezői Tér: az összes valóságos és lehetséges tervet magában foglalja, beleértve a rossz  terveket is. 

Tervvisszafejtés: (revenge engeneering) A kimeneteket (termékeket, szolgáltatásokat,  folyamatokat) létrehozó, működtető algoritmusok, szabályok, tervek. Egy adott rendszer,  működési elv, vagy algoritmus elemzése és dokumentálása az eredeti tervek ismerete  nélkül, pusztán a szisztéma működésének vizsgálatán és elemzésén keresztül. Nem legális a  tervvisszafejtés, ha ötletek másolására, informatikában például a forráskódban már nem  elérhető programok adatainak átmentéséhez használják. Az ontológiai coachingban a  személy viselkedése alapján következtetünk a viselkedését meghatározó, azt befolyásoló  tervre. 

Téves heurisztika: rögzültség, hibás szokás. 

Transzformációs: átalakító, változtatni képes. (vezetés): inspiráló, kreatív, példaadó,  karizmatikus.

Transzparens: átlátható. 

Tranzakció: művelet, tevékenység, folyamat. 

Tranzakcionális: fókuszált, célorientált, világos határokat szabó, jutalmazó-büntető.  Triviális: leegyszerűsítő, semmitmondó 

Virtuozitás: rendkívüli képesség, átlagon felüli ügyesség, bravúr.

A honlap tulajdonosa: IACM FOR COUNSELLING AND EDUCATION LTD.
GBR ME15 6LU, Kent, Maidstone, Knightrider Street, Knightrider House F04 1st Floor
A titkárság e-mail címe: kapcsolat@iacmacademy.com
Titkárság telefonszáma: +36 70 631 3311
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
ÁLTALÁNOS JOGI NYILATKOZAT

Call Now Button